Leverings- en betalingsvoorwaarden Kraammetzorg.

In deze leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

De Kraamverzorgende: De zelfstandige ondernemer,
die de opdracht van kraamzorgverlening aanvaardt onder de naam Kraammetzorg.

De Opdrachtgever: De zorgvrager of de vertegenwoordiger van de zorgvrager.

Gratis kraamcadeauMeld je hier aan
 

De Kraamzorg

De kraamzorg vindt plaats op basis van een indicatie met behulp van het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), een zorgverzekeraar of op basis van een particuliere afspraak met de zorgvrager. Kraammetzorg levert zorg op maat, lettend op de gezinssituatie en de zorgbehoefte van moeder en kind. Indien er kraamzorg wordt geleverd op basis van Het Landelijk Indicatie Protocol dan kan er indien nodig een herindicatie plaatsvinden tijdens de kraamweek. Herindicatie is dan altijd in overleg met andere disciplines in de zorg zoals de verloskundige of huisarts en met de zorgvrager.

Het intakegesprek

Rond de 7e maand van de zwangerschap komt Kraammetzorg bij de zorgvrager thuis voor een intakegesprek. In een intakegesprek met de zorgvrager stellen we de aard en omvang van de kraamzorg voor de zorgvrager schriftelijk vast aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol, zoals hierboven is vermeld. Tevens ontvangt de zorgvrager het zorgdossier. Indien de intake telefonisch of via Skype plaatsvindt wordt het zorgdossier en de bijbehorende informatie binnen 5 werkdagen naar de zorgvrager toegezonden.

Aantal uren zorg

Het basispakket biedt 49 uren zorg bij borstvoeding en 45 uren bij kunstvoeding, exclusief bevallingsassistentie. Dit is van toepassing wanneer het kraambed “normaal” verloopt, de baby een goede start maakt en er geen bijzonderheden zijn in het gezin. Meer uren zorg wordt geboden in situaties waarin er iets aan de hand is met de moeder, de baby of hun omgeving. Minder uren zorg komt voor wanneer de toekomstige kraamvrouw zelf kiest voor minder zorg en zij zelf in staat is een aantal activiteiten zelf uit te voeren. Bij ziekenhuisopname, en het niet zelfstandig voeren van een huishouden. Het wettelijk minimum is vastgesteld op 24 uur over 8 dagen en het maximum op 80 uren over 10 dagen.

De kraamzorg geleverd door kraammetzorg bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Lichamelijke verzorging, geestelijke ondersteuning en controle van moeder en kind.
  • Het geven van voorlichting en instructie
  • Observeren, signaleren en rapporteren in een zorgdossier.
  • Verzorgen en of opvangen van huisgenoten en kraamvisite.
  • Waarborgen van hygiëne.
  • Verrichten van huishoudelijke taken die direct samenhangen met de zorg voor moeder en kind.

Kosten

Van de zorgvrager wordt verwacht dat zij de polisvoorwaarden van de zorgverzekering doorneemt zodat zij goed op de hoogte is van de kosten die zijn verbonden aan het leveren van kraamzorg, bijvoorbeeld de eigen bijdrage. De kosten worden door Kraammetzorg of de organisatie waar zij mee samenwerkt bij de zorgvrager in rekening gebracht of direct bij de zorgverzekeraar van de zorgvrager, afhankelijk van de afspraken met de verschillende zorgverzekeraars. Wanneer de zorgvrager gebruik wil maken van aanvullende kraamzorg bovenop de geïndiceerde aantal uren kraamzorg en/of overige aanvullende diensten is de zorgvrager verplicht de kosten hiervan te vergoeden. Op verzoek kan Kraammetzorg de tarieven van deze diensten de zorgvrager toesturen. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Kraammetzorg en de zorgvrager kunnen de overeenkomst beëindigen. Kraammetzorg rekent administratiekosten bij het annuleren van de inschrijving, tenzij het medisch gegrond is. Annulering kan uitsluitend schriftelijk. De cliënt ontvangt een factuur en wordt geacht deze binnen 14 dagen te betalen na de factuurdatum. Indien niet binnen deze termijn aan de betalingsverplichting is voldaan krijgt de zorgvrager een herinnering en kan de vordering in handen worden gegeven van een incassobureau. In dat geval worden de extra kosten voor deze procedure doorberekend aan de zorgvrager. Deze betalingsvoorwaarden gelden tevens voor de eigen bijdrage van de geleverde aantal uren kraamzorg.

Overmacht

Kraammetzorg zorgt bij overmacht situaties (bijvoorbeeld bij ziekte) voor vervanging en een duidelijke overdracht. Dit betreft een professionele en gediplomeerde collega kraamverzorgende en brengt de zorgvrager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Mocht dat in uw geval voorkomen dan valt u onder de voorwaarden van de door hun geleverde kraamzorg.

Zorgovereenkomst

Kraammetzorg biedt u ter bevestiging van uw aanvraag een zorgovereenkomst aan. Zowel de kraamverzorgende als de opdrachtgever zullen deze overeenkomst ondertekenen.

Klachten

Kraammetzorg levert kwalitatief verantwoorde zorg met inachtneming van de wet en regelgeving waaraan Kraammetzorg  gebonden is. Mocht de zorgvrager ergens niet tevreden over zijn, dan is het verstandig om het bespreekbaar te maken, en te streven naar een oplossing. De zorgvrager kan ook altijd een beroep doen op een onafhankelijke klachtenfunctionaris van SoloPartners, een belangenorganisatie voor zelfstandig zorgverleners waarbij Kraammetzorg is aangesloten.

Privacy

Kraammetzorg houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en heeft een plicht tot geheimhouding. Met uitzondering van zaken zoals vastgelegd in de meldcode, de verloskundige en diegene die samen met Kraammetzorg betrokken zijn bij het verlenen van de kraamzorg. Dit gebeurt in overleg met de zorgvrager. De zorgvrager geeft door ondertekening van de zorgovereenkomst wel toestemming ten behoeve van de verplichte metingen van zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren, het meten van ervaringen van de zorgvrager en de overdracht aan de jeugdgezondheidzorg. In uw zorgdossier kunt u dit formulier terug vinden.

Aansprakelijkheid

Kraammetzorg is verzekerd voor aansprakelijkheid. Ook de opdrachtgever wordt geacht verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid.

Arbeidsomstandigheden

Kraammetzorg werkt volgens de normen van de arbo-checklist. Hierbij gaat het om veiligheid, hygiëne, werkmaterialen en lichamelijke en geestelijke belasting. Als zorgvrager bent u medeverantwoordelijk om te zorgen dat er onder goede arbeidsomstandigheden en met goed materiaal gewerkt kan worden. Kraammetzorg werkt volgens vastgestelde werkwijzen en richtlijnen van de HKZ. De kraamverzorgster rookt niet en verwacht dat in de ruimtes waar zij meestal werkzaam is en waar de baby zich bevindt niet gerookt wordt.

Respect

Kraammetzorg verwacht dat zij en de zorgvrager elkaar met respect behandelen, ongeacht cultuur, leeftijd, geloof of sociale achtergrond. De zorgvrager onthoudt zich van gedrag zoals agressie, discriminatie, (seksuele) intimidatie en/of ander gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid en het welzijn voor de kraamverzorgende en andere personen werkzaam met (stagiaire) of vervanging van Kraammetzorg. In geval van ongewenst gedrag en niet acceptabele werkomstandigheden kan Kraammetzorg de aangevraagde zorg weigeren of beëindigen.

 
Copyright © 2016 - Renée van der Heide - Canrinus. Leveringsvoorwaarden Algemene voorwaarden