In deze aanvullende leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

De Kraamverzorgende: De zelfstandige ondernemer, die de opdracht van kraamzorg verlening aanvaardt onder de naam Kraammetzorg
De Opdrachtgever: De zorgvrager of de vertegenwoordiger van de zorgvrager.

De Kraamzorg
De kraamzorg vindt plaats op basis van een indicatie met behulp van het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), of op basis van een particuliere afspraak met de zorgvrager. Kraammetzorg levert zorg op maat, lettend op de gezinssituatie en de zorgbehoefte van moeder en kind. Indien er kraamzorg wordt geleverd op basis van Het Landelijk Indicatie Protocol dan kan er indien nodig een herindicatie plaatsvinden tijdens de kraamweek. Herindicatie is dan altijd in overleg met andere disciplines in de zorg zoals de verloskundige of huisarts en met de zorgvrager.

Het intakegesprek
Rond de 7e maand van de zwangerschap vindt er een intakegesprek plaats. Indien nodig (vroegsignalering) kan dit eerder plaats vinden. Met de zorgvrager stellen we de aard en omvang van de kraamzorg voor de zorgvrager schriftelijk vast aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol, zoals hierboven is vermeld. Tevens ontvangt de zorgvrager het zorgdossier. Indien de intake telefonisch of via videobellen (buitenlandse zorg) plaatsvindt wordt het zorgdossier en de bijbehorende informatie binnen 5 werkdagen naar de zorgvrager toegezonden.

Aantal uren zorg en partusassistentie
Het basispakket biedt 49 uren zorg bij borstvoeding en 45 uren bij kunstvoeding, exclusief bevallingsassistentie. Dit is van toepassing wanneer het kraambed “normaal” verloopt, de baby een goede start maakt en er geen bijzonderheden zijn in het gezin. Meer uren zorg wordt geboden in situaties waarin er iets aan de hand is met de moeder, de baby of hun omgeving. Minder uren zorg komt voor wanneer de toekomstige kraamvrouw zelf kiest voor minder zorg en zij zelf in staat is een aantal activiteiten zelf uit te voeren. Bij ziekenhuisopname, en het niet zelfstandig voeren van een huishouden. Het wettelijk minimum is vastgesteld op 24 uur (m.u.v.couveusenazorg) over 8 dagen en het maximum op 80 uren over 10 dagen.

Assistentie voor de bevalling zal plaatst vinden binnen een uur na oproep, zo ook bij poliklinische bevallingen in de ziekenhuizen Leeuwarden, Heerenveen, Drachten en het UMCG in Groningen. Rond de 3e dag zal een collega van Kraammetzorg bellen of u tevreden bent met de ontvangen zorg. Indien de zorg niet naar wens is zal Kraammetzorg met u zoeken naar een passende oplossing.

De kraamzorg geleverd door kraammetzorg bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Lichamelijke verzorging, mentale ondersteuning en controle van moeder en kind.
  • Het geven van voorlichting en instructie.
  • Observeren, signaleren en rapporteren in een zorgdossier.
  • Verzorgen en of opvangen van huisgenoten en kraamvisite.
  • Waarborgen van hygiëne door het verrichten van huishoudelijke taken die direct samenhangen met de zorg voor moeder en kind zoals het sanitair en de was.
  • In overleg het verzorgen van de lunch en de warme maaltijd.

Kosten
Van de zorgvrager wordt verwacht dat zij de polisvoorwaarden van de zorgverzekering doorneemt zodat zij goed op de hoogte is van de kosten die zijn verbonden aan het leveren van kraamzorg, zoals de eigen bijdrage die voor 2021 €4,60/uur bedraagt. De kosten worden door Kraammetzorg bij de zorgvrager in rekening gebracht of direct bij de zorgverzekeraar, afhankelijk van de afspraken met de zorgverzekeraar. Wanneer de zorgvrager gebruik wil maken van aanvullende kraamzorg bovenop de geïndiceerde aantal uren kraamzorg en/of overige aanvullende diensten is de zorgvrager verplicht de kosten hiervan te vergoeden. Het NZA kraamzorg uurtarief in 2021 is €54,51/uur. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Kraammetzorg en de zorgvrager kunnen de overeenkomst beëindigen. Kraammetzorg rekent administratiekosten bij het annuleren van de inschrijving, tenzij het medisch gegrond is. Annulering kan uitsluitend schriftelijk en er worden €75,- annuleringskosten in rekening gebracht. Indien de annulering plaatsvindt na het intakegesprek om een andere reden dan medisch, worden ook de kosten van dit intakegesprek in rekening gebracht. €92,50. De cliënt ontvangt een factuur en wordt geacht deze binnen 14 dagen te betalen na de factuurdatum. Indien niet binnen deze termijn aan de betalingsverplichting is voldaan krijgt de zorgvrager een herinnering en kan de vordering in handen worden gegeven van een incassobureau. In dat geval worden de extra kosten voor deze procedure doorberekend aan de zorgvrager. Deze betalingsvoorwaarden gelden tevens voor de eigen bijdrage van de geleverde aantal uren kraamzorg.

Bereikbaarheid en overmachtsituaties.

Kraammetzorg is 24 uur 7 dagen in de week bereikbaar. Mocht ik de telefoon niet opnemen dan vindt u op de voicemail en de website telefoonnummers van collega’s die u kunt bellen.
Kraammetzorg zorgt bij overmacht situaties (bijvoorbeeld bij ziekte) voor vervanging en een duidelijke overdracht. Dit betreft een professionele gediplomeerde collega en brengt de zorgvrager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Op deze manier bent u altijd verzekerd van zorg.

Zorgovereenkomst
Kraammetzorg biedt u ter bevestiging van uw aanvraag een zorgovereenkomst aan. Zowel de kraamverzorgende als de opdrachtgever zullen deze overeenkomst ondertekenen. Hiermee wordt de inschrijving bevestigd. Dit gebeurt middels het digitale administratiesysteem.

Klachten
Kraammetzorg levert kwalitatief verantwoorde zorg met inachtneming van de wet en regelgeving waaraan Kraammetzorg  gebonden is. Mocht de zorgvrager ergens niet tevreden over zijn, dan is het verstandig om het bespreekbaar te maken binnen 24 uur, en te streven naar een oplossing. Of schriftelijk te melden bij Kraammetzorg. De zorgvrager kan ook altijd een beroep doen op een onafhankelijke klachtenfunctionaris van BO geboortezorg of van SoloPartners . Belangenorganisaties voor zelfstandig zorgverleners waarbij Kraammetzorg is aangesloten.

Privacy
Kraammetzorg houdt zich aan de privacywet (per 25 mei 2018 AVG) met betrekking tot het bewaren van de cliënt gegevens en heeft een plicht tot geheimhouding. Zie hiervoor het privacyreglement op mijn website. Met uitzondering van zaken zoals vastgelegd in de meldcode, de verloskundige en diegene die samen met Kraammetzorg betrokken zijn bij het verlenen van de kraamzorg. Dit gebeurt in overleg met de zorgvrager. De zorgvrager geeft door ondertekening van de zorgovereenkomst wel toestemming ten behoeve van de verplichte metingen van zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren, het meten van ervaringen van de zorgvrager en de overdracht aan de jeugdgezondheidzorg. De overdracht kunt u terug vinden in uw zorgdossier.

Aansprakelijkheid
Kraammetzorg is verzekerd voor aansprakelijkheid. Ook de opdrachtgever wordt geacht verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid. Een melding van schade dient binnen 2 dagen schriftelijk gemeld te worden. Bij schade wordt er voor de cliënt een beperkt eigen risico gehanteerd van €50,-

Vervoer 

Kraammetzorg heeft een autoverzekering met een schadeverzekering inzittenden, daardoor mag ze gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin.

Arbeidsomstandigheden
Kraammetzorg werkt volgens de normen van de arbo-checklist. Hierbij gaat het om veiligheid, hygiëne, werkmaterialen en lichamelijke en geestelijke belasting. Als zorgvrager bent u medeverantwoordelijk om te zorgen dat er onder goede arbeidsomstandigheden en met goed materiaal gewerkt kan worden. Kraammetzorg werkt volgens vastgestelde werkwijzen en richtlijnen van de HKZ. De kraamverzorgster rookt niet en verwacht dat in de ruimtes waar zij meestal werkzaam is en waar de baby zich bevindt niet gerookt wordt.

Respect
Kraammetzorg verwacht dat zij en de zorgvrager elkaar met respect behandelen, ongeacht cultuur, leeftijd, geloof of sociale achtergrond. De zorgvrager onthoudt zich van gedrag zoals agressie, discriminatie, (seksuele) intimidatie en/of ander gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid en het welzijn voor de kraamverzorgende en andere personen werkzaam met (stagiaire) of vervanging van Kraammetzorg. In geval van ongewenst gedrag en niet acceptabele werkomstandigheden zal Kraammetzorg de aangevraagde zorg weigeren of beëindigen.

Verstrekking volmachten

Kraammetzorg maakt geen gebruik van bankpassen, pincodes en/of creditcards van de cliënt.

COVID-19 voor zorgen in Nederland.

Kraammetzorg hanteert de richtlijnen en adviezen van het RIVM. Naast de richtlijnen van het RIVM is er voor kraamverzorgenden de belangenorganisatie BO geboortezorg die ons voorziet van de juiste informatie omtrent het omgaan met COVID-19 in de geboortezorg. Ik ben in het bezit van alle BPM en hanteer daarvoor de regels zoals voorgeschreven op het moment dat de zorg start. Mocht er door COVID-19 gerelateerde omstandigheden de kraamzorg thuis niet mogelijk zijn dan kan ik kraamzorg leveren door middel van videobellen.

COVID-19: aanvulling voor zorgen in het buitenland.

De actuele richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen van het land waar de zorg is aangevraagd wordt gehanteerd door kraammetzorg en haar cliënt op het moment dat de zorg start. Mocht er een lock-down of quarantaine maatregel zijn op het moment van reizen naar het gezin toe dan kan de aangevraagde kraamzorg-thuis niet plaats vinden en worden de kosten voor annulering in rekening gebracht. Kraammetzorg bied dan de mogelijkheid om door middel van videobellen kraamzorg op afstand te leveren.

 

Contactgegevens: Kraammetzorg Tjalling Wagenaarstraat 33 9203 SP Drachten

Contactgegevens: BO Geboortezorg Europalaan 500, 3526 KS Utrecht

Contactgegevens: SoloPartners Ridderhof 67, 5341 HS Oss

BL-03 Aanvullende leveringsvoorwaarden Kraammetzorg 2021

Datum: januari 2021

versie: 5.0